Vidres
Seguretat Trempat

Gruixos variables

3 mm fins a 19 mm

Vidre sotmès a un tractament
tèrmic el qual modifica les seves característiques físiques dotant-lo d’una major resistència als impactes mecànics.

Possibilitat de laminar.
Fragmentació en trossos petits
no tallants.

Lluminositat

Alta

Aïllament

Alta / Molt Alta
Depenent de la Composició

Seguretat

Alta / Molt Alta
Segons Composició

Aplicacions

Exteriors Interiors